Login 
You are here : Qualification Friday, November 16, 2018
 Quick Links Minimize

Bookmark and Share
  
 Qualification Minimize
English | ภาษาไทย
 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2561

สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 25 6 1 (เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2544)
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) Academic (UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

3) ผลสอบBiomedical Admissions Test (BMAT) ทั้งนี้ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) Academic (UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

3) ผลสอบBiomedical Admissions Test (BMAT) ทั้งนี้ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์

4) หนังสือยืนยันจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่โดยระบุว่า หากผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ได้เต็มเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)

5) ในกรณีที่โรงเรียนของผู้สมัครไม่สามารถทำเรื่องการจบการศึกษาก่อนกำหนด (early graduation) ได้ ผู้สมัครต้องยื่นผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B

กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า3.00จากระบบคะแนนเต็ม 4หรือ เทียบเท่า

2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ(IELTS – The International English Language Testing System) Academic(UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

3) ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ทั้งนี้ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์

4) ใบเทียบวุฒิการศึกษาฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการหรือ

5) ผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
ทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจะใช้วิธีสอบตรง โดยมีกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกจะกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาดังนี้

การรับสมัคร ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน การสอบข้อเขียน ประมาณต้นเดือนมกราคม
การสอบสัมภาษณ์ ประมาณกลางเดือนธันวาคม
ประกาศผลและรายงานตัวเป็นนิสิต ประมาณเดือนมกราคม
ปฐมนิเทศน์ ประมาณเดือนเมษายน
เปิดสอนขั้นเตรียมความพร้อม ที่ มศว ประมาณปลายเดือนเมษายน - กันยายน
ศึกษาขั้นพรีคลินิกที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประมาณกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไป
ศึกษาขั้นคลินิกที่ มศว ประมาณเดือนมีนาคม ของปีที่ 4 เป็นต้นไป
(ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคมของทุกปี)

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในการเรียนช่วงเตรียมความพร้อมบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการเรียนชั้นปีที่ 1 – 3 ที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
ภาษาไทยในการเรียนช่วงเตรียมความพร้อมบางรายวิชา และการเรียนในชั้นปีที่ 4 – 6 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่าเล่าเรียน
ชั้นเตรียมความพร้อม และชั้นคลินิกปี 4 - 6 ที่ มศว ปีการศึกษาละ 300,000 บาท *
ชั้นพรีคลินิก ปี 1 - 2 ที่มหาวิทยาลันอตติงแฮม ประมาณปีการศึกษาละ 1,000,000 บาท และปีที่ 3 ประมาณ 500,000 บาท**
* อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
** ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวและที่พักที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม อีกประมาณ 520,000 บาท/ปี

 


English | Page 2 of 2 | ภาษาไทย
  
Copyright © Srinakharinwirot University