Login 
You are here : Qualification Friday, February 23, 2018

 Quick Links Minimize

Bookmark and Share
  
 Qualification Minimize
English | ภาษาไทย
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ผู้ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

 

กลุ่มที่  1   สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1)   มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า  3.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2)   ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS UKVI – The International English  Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

กลุ่มที่  2   สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1)   มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2)   ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS UKVI – The International English  Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00  โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5  ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

3)   หนังสือยืนยันจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่โดยระบุว่าหากผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้เต็มเวลาได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)

4)   ในกรณีที่โรงเรียนของผู้สมัครไม่สามารถทำเรื่องการจบการศึกษาก่อนกำหนด (early graduation) ได้ ผู้สมัครสามารถยื่นผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ที่ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics  โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B

กลุ่มที่  3   สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1)   มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6)  ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า

2)   ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS UKVI – The International English  Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00  โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

3)   ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

4)   ผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
ที่ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ
Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry  ไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจะใช้วิธีสอบตรง โดยมีกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกจะกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาดังนี้

 • การรับสมัคร ประมาณเดือน มิถุนายน - ธันวาคม
 • การสอบข้อเขียน ประมาณต้นเดือนมกราคม
 • การสอบสัมภาษณ์ ประมาณกลางเดือนมกราคม
 • ประกาศผลและรายงานตัวเป็นนิสิต ประมาณปลายเดือนมกราคม
 • ปฐมนิเทศน์ ประมาณปลายเดือนมีนาคม
 • เปิดสอนขั้นเตรียมความพร้อม ที่ มศว ประมาณปลายเดือนมีนาคม - สิงหาคม
 • ศึกษาขั้นพรีคลินิกที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประมาณกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไป
 • ศึกษาขั้นคลินิกที่ มศว ประมาณเดือนมีนาคม ของปีที่ 4 เป็นต้นไป

(ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคมของทุกปี)

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

 • ภาษาอังกฤษในการเรียนช่วงเตรียมความพร้อมบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการเรียนชั้นปีที่ 1 – 3 ที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
 • ภาษาไทยในการเรียนช่วงเตรียมความพร้อมบางรายวิชา และการเรียนในชั้นปีที่ 4 – 6 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่าเล่าเรียน

 • ชั้นเตรียมความพร้อม และชั้นคลินิกปี 4 - 6 ที่ มศว ปีการศึกษาละ 300,000 บาท *
 • ชั้นพรีคลินิก ปี 1 - 2 ที่มหาวิทยาลันอตติงแฮม ประมาณปีการศึกษาละ 1,000,000 บาท และปีที่ 3 ประมาณ 500,000 บาท**

* อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
** ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวและที่พักที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม อีกประมาณ 520,000 บาท/ปี

 


English | Page 2 of 2 | ภาษาไทย
  
Copyright © Srinakharinwirot University