Login 
You are here : Study Plan Friday, November 16, 2018
 Quick Links Minimize

Bookmark and Share
  
 Study Plan Minimize
English | ภาษาไทย
 

แผนการศึกษา

นิสิตจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นต้องทำการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่กำหนด นิสิตจะเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 – 3 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด นิสิตจะได้รับปริญญา Bachelor Degree of Medical Sciences (BMedSci.) จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม หลังจากนั้นนิสิตต้องกลับมาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในชั้นปีที่ 4 - 6 และเมื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด นิสิตจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

เตรียมความพร้อม (มีนาคม - กันยายน)

  • ศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ทดสอบความรู้

ปีที่ 1 (ตุลาคม - มิถุนายน)

  • ศึกษาในหมวดวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

ปีที่ 2 (ตุลาคม - มิถุนายน)

  • ศึกษาในหมวดวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

ปีที่ 3 (ตุลาคม - กุมภาพันธ์)

  • ศึกษาในหมวดวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

ได้รับปริญญา BMedSci. จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร 

ปีที่ 4 (มีนาคม - มีนาคม)

  • ศึกษาในหมวดวิชาเอก หมวดวิชากลาง หมวดวิชาเอกเลือก และหมวดวิชาเลือกเสรีที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่ 5 (เมษายน - มีนาคม)

  • ศึกษาหมวดวิชาเอก หมวดวิชากลาง หมวดวิชาเอกเลือก และหมวดวิชาเลือกเสรีที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่ 6 (เมษายน - มีนาคม)

  • ศึกษาในหมวดวิชาเอก หมวดวิชากลาง หมวดวิชาเอกเลือก และหมวดวิชาเลือกเสรีที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


English | Page 2 of 2 | ภาษาไทย
  
Copyright © Srinakharinwirot University