Login 
You are here : FAQs Friday, November 16, 2018
 Quick Links Minimize

Bookmark and Share
  
 Frequently Asked Questions Minimize

Q: ต้องสมัครสอบ IELTS แบบไหน
A: ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2558 ประเทศอังกฤษกำหนดให้ผู้ที่จะไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปสอบ IELTS แบบ Academic แบบใหม่ หรือ IELTS UKVI เท่านั้น ค่าสมัครสอน 10,400 บาท

Q: เอกสารประกอบการสมัคร เช่น ผลคะแนน IELTS, IGCSE และ Transcript ต้องใช้ฉบับจริงหรือไม่
A: เอกสาร ผลคะแนน IELTS  ต้องใช้ฉบับจริงในการยื่นสมัคร เนื่องจากต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมหากผ่านการคัดเลือก  แต่หากไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถขอรับคืนได้ภายใน 5 วันทำการหลังการประกาศผลรอบที่ 2

Q: หากมีใบเทียบวุฒิการศึกษาเทียบเท่าการศึกษาระดับพื้นฐานตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการฉบับจริงมายื่นสมัครแล้ว จะต้องใช้ IGCSE ฉบับจริงหรือไม่
A: หากมีใบเทียบวุฒิฯ ฉบับจริงแล้ว สามารถใช้สำเนา IGCSE ยื่นประกอบได้

Q: ค่าเทอมเท่าไหร่
A: สำหรับปีการศึกษา 2560 ชั้นเตรียมความพร้อม และชั้นคลินิกปี 4 - 6 ที่ มศว ปีการศึกษาละ 300,000 บาท ชั้นพรีคลินิก ปี 1 - 3 ที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประมาณปีการศึกษาละ 19,200 ปอนด์ ในปีที่ 1 และ 2 และ 9,500 ปอนด์ ในปีที่ 3 และค่าใช้จ่ายส่วนตัวและที่พักที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม อีกประมาณ 10,000 ปอนด์/ปี  (อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Q: รับนักเรียนต่างชาติไหม
A: รับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ไม่รับชาวต่างชาติ

Q: จำกัดอายุผู้เรียนไหม
A: รับต้องมีอายุอย่างน้อยครบ 17 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปีการศึกษาที่จะเดินทางไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ

Q: ทำไมต้องกำหนดอายุขั้นต่ำ 17 ปี
A: เป็นข้อบังคับของการเรียนแพทย์ที่ประเทศอังกฤษ

Q: เรียน ที่ไหนบ้าง กี่ปี
A: ปีแรกจะเรียน Preparatory Course ที่ มศว ประสานมิตรตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน และจะไปเรียนที่ University of Nottingham ประเทศอังกฤษเป็นเวลาสองปีครึ่ง ตั้งแต่เดือนกันยายนของปีการศึกษาแรกจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีการศึกษาที่สาม รับปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์ (B.MedSci. ) ของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม จากนั้นจะกลับมาประเทศไทยเพื่อเรียนที่ มศว องครักษ์จนจบการศึกษาปีที่หก รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ( พบ.) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Q: ต้องใช้ทุนหรือไม่ ใช้ทุนกี่ปี
A: ต้องใช้ทุนเหมือนนิสิตแพทย์ภาคปกติ

Q: ทำไมต้องใช้ทุน ทั้งที่เรียนปี 4 - 6 ร่วมกับนิสิตแพทย์ ภาคปกติ ที่ มศว แต่จ่ายค่าเทอมแพงกว่า
A: นิสิตที่คณะแพทยศาสตร์ มศว รับเพิ่มเข้ามาในหลักสูตร นี้ คณะฯ จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในการผลิตแพทย์เพิ่มจากรัฐบาล ต่างจากนิสิตในหลักสูตรปกติที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนสำหรับผลิตแพทย์เพิ่ม และงบลงทุนอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น มศว จึงจำเป็นต้องคิดค่าเล่าเรียนในอัตราที่สูงกว่าปกติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังน้อยกว่าที่คณะฯ ได้รับจากรัฐบาลมาก  ดังนั้นนิสิตจึงยังต้องใช้ทุนให้รัฐบาลเพราะตลอดการเรียนใช้ทรัพยากรการเรียนจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้มาสำหรับนิสิตภาคปกติ

Q: สอบคัดเลือกอย่างไร
A: หลักสูตรนี้รับนิสิตโดยวิธีการสอบตรงของ มศว เฉพาะสำหรับหลักสูตรนี้เท่านั้น  แยกจากการสอบคัดเลือก โดย กสพท.

Q: ใช้เอกสารอะไรในการเข้าสมัครเรียน
A: ดูรายละเอียดที่ http://admission.swu.ac.th

Q: ต้องใช้ภาษาไทยมากน้อยแค่ไหน
A: เนื่องจากจำเป็นต้องกลับมาเรียนกับภาคปกติจึงต้องมีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้แตกฉาน


Q: รับเข้าเรียนจำนวนทั้งหมดกี่คน
A: 20 คน ต่อปี ในปีการศึกษา 2560

Q: เมื่อสอบผ่านข้อเขียนขั้นที่่ 1 แล้ว โอกาสจะสอบสัมภาษณื ขั้นที่ 2 ผ่านมีมากน้อยเพียงใด
A: โดยทั่วไปจะประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนประมาณ 2 เท่าของจำนวนรับ เพื่อนัดสัมภาษณ์ และคัดออกเหลือเท่ากับจำนวนรับ 


Q: รับตำแหน่งสำรองกี่ตำแหน่ง 
A: ไม่แน่นอน 


Q: เด็กที่มาจากโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนอินเตอร์มากกว่ากัน
A: แล้วแต่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ในแต่ละปีการศึกษา ไม่มีการแบ่งโควต้าสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนอินเตอร์

Q: รับจบปริญญาตรีหรือไม่ ต้องยื่นคะแนนมหาวิทยาลัยหรือมัธยม
A: รับ แต่จะต้องยื่นคะแนนตอนมัธยมปลายด้วย 

Q: หากผู้สมัครจบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร หากสอบเข้าได้จะเริ่มเรียนในชั้นปีใด
A: เข้าเรียนชั้นปี 1 ใหม่หมดทุกกรณี ไม่มีการรับ transfer ใดๆ


Q: ใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษด้วย SAT I หรือ TOEFL หรือไม่
A: เป็นเงื่อนไขข้อบังคับจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมที่ทำข้อตกลงไว้กับหลักสูตรว่า คะแนนภาษาอังกฤษจะใช้คะแนน IELTS เท่านั้น โดยคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 7 และคะแนนในแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ต้องไม่น้อยกว่า 6.5

Q: มศว องครักษ์อยู่ที่ไหน
A: อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Q: เรียนชั้นคลินิกที่ไหน
A: โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Q: Nottingham อยู่ที่ไหน ที่เดียวกับ Notting Hill หรือไม่
A: Nottingham เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ London อยู่ในเขต East Midland ใช้เวลาเดินทางจาก London โดยรถบัสระยะเวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมง แต่ Notting Hill ซึ่งเป็นเขตหนึ่งด้านตะวันตกของกรุง London

Q: มีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนหรือไม่
A: เคยมีสำหรับนิสิตรุ่นที่ 1 และ 2 แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว

Q: รับนักเรียนไทยที่จบจากโรงเรียนในต่างประเทศไหม
A: รับ แต่ต้องแสดงใบเทียบวุฒิการศึกษาที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ดูรายละเอียดใน http://www.obec.go.th 

Q: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร Inter หรือเปล่า
A: เป็นหลักสูตรโครงการร่วมฯ กับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ เปิดรับนิสิตมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546ไม่ใช่หลักสูตรแพทย์ Inter

Q: หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากแพทยสภา และ สกอ. หรือยัง
A: ได้รับการรับรองจากทั้งแพทยสภา และสกอ. แล้ว

Q: เป็นหลักสูตร Pre-med ใช่หรือไม่
A: ไม่ใช่ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ) นิสิตที่จบหลักสูตร จะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) ของ มศว  และนิสิตในหลักสูตรก็จะได้รับปริญญา B.Med.Sci จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมด้วย

Q: ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการทำกิจกรรมสาธารณกุศลหรือไม่
A: ไม่ใช่เงื่อนไขบังคับ แต่หากมีก็สามารถยื่นมาเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่ใช่เงื่อนไขสำคัญในการพิจารณา

Q: เรียนที่นอตติงแฮมแล้วจะขอต่อแพทย์ที่นอตติงแฮม ไม่ต้องกลับมาเรียนที่ มศว ได้ไหม
A: ไม่ได้ เงื่อนไขหลักคือนิสิตจะต้องกลับมาศึกษาต่อแพทย์ที่ มศว ไม่สามารถต่อแพทย์ที่นอตติงแฮมได้ หลักสูตรนี้ไม่ใช่ทางลัดที่จะเข้าเรียนต่อแพทย์ที่นอตติงแฮม

Q: เอกสารส่งล่าช้าหลังกำหนดหมดเขตรับสมัครได้หรือไม่
A: กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 14 ธันวาคม 2559 จะนับวันที่ไปรษณีย์ประทับตราถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เท่านั้น 

Q: ครวส่งเอกสารการสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ หรือไม่
A: ควรยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครแต่เนิ่นๆ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบในเบื้องต้น หากขาดเอกสารใดอาจโทรศัพท์ติดตามให้มายื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และควรระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรงและรวดเร็วในใบสมัครด้วย


 


  
Copyright © Srinakharinwirot University